Ο Ιατρός Ορθοπεδικός, Χρήστος Μαρκόπουλος, σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητηθεί να δηλώσετε (απλά και ειδικών κατηγοριών) και ενδεικτικά μοναδικά χαρακτηριστικά (π.χ ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ), βασικά δεδομένα (π.χ ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο), δεδομένα υγείας (π.χ ιατρικές εξετάσεις/ γνωματεύσεις, ημερομηνίες ιατρικής επίσκεψης, πρωτογενείς και δευτερογενείς διαγνώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και θεραπείες που ακολουθήθηκαν και αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων), δεδομένα εικόνας (π.χ φωτογραφίες ή απεικονίσεις εξετάσεων).

Η συλλογή και επεξεργασία γίνεται  για  τον σκοπό της υλοποίησης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και ειδικότερα α) για να κάνει χρήση της πρόσβασης που παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ προκειμένου να αντλεί πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό πάσης φύσεως συνταγογραφηθέντων φαρμάκων και εξετάσεων, β)  για την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για την οργάνωση επόμενης επίσκεψης, γ) για την ενημέρωση για θέματα υγείας σας , δ) για τη λήψη φωτογραφιών  παρακολούθησης της πορείας της υγείας σας, ε) για την ανάρτηση στο διαδίκτυο των φωτογραφιών σας με μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητά σας, στ) για την επικοινωνία μαζί σας για διάφορες ενημερώσεις που αφορούν τις δραστηριότητες του ιατρείου. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) και (ε)  και το άρθρο 9 παρ. 2 (ζ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679 σε συνδυασμό με το άρθρο 14  του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), που καθιστά υποχρεωτική την τήρηση ιατρικού αρχείου. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση  μας για χρονικό διάστημα  10 ετών από την τελευταία επίσκεψή σας με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας και ασφάλειας και ακολούθως θα διαγραφούν. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι μόνο ο Ιατρός και οι εργαζόμενοι στο Ιατρείο. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεσή μας, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε  μαζί μας στη διεύθυνση _____, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση………για κάθε σχετικό ζήτημα. Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα,  ο ιατρός οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο ιατρός να απαντήσει  θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

 

Επώνυμο: Όνομα:
Πατρώνυμο: ΑΜΚΑ: 
Διεύθυνση: Α.Φ.Μ.: 
Τ.Κ.: Α.Δ.Τ.:
Τηλέφωνο: Email: 

 

Δηλώνω ότι δίνω την ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση μου στον ……………. όπως συλλέγει, φυλάσσει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και αναφέρονται παραπάνω σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά τροποποιούνται. Επίσης, δηλώνω: 

1) πως είμαι άνω των 18 ετών,

2) πως είμαι αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα 

ανηλίκου,

3) πως σε περίπτωση κατάθεσης εγγράφων θα τα εσωκλείω σε φάκελο για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων.

 

Ημερομηνία:                                                                                                   Υπογραφή: